Regulamin OSADY Pod Brzozą

Uprzejmie prosimy naszych gości- Osadników OSADY Pod Brzozą, o zapoznanie się i o przestrzeganie poniższego regulaminu:

1.Chcąc zostać Osadnikiem pola namiotowego OSADA Pod Brzozą zobowiązani jesteśmy niezwłocznie dokonać formalności meldunkowych w Recepcji, lub u Właścicieli OSADY.
2. Opłaty pobytowe pobierane są z góry, za wcześniejszy wyjazd nie zwraca się należności.
Rachunek uprawnia do przebywania w OSADZIE.
Doba pobytowa na polu namiotowym trwa od godziny 12.00 do godziny 12.00 dnia następnego.
3. Umywalnie, prysznice oraz  WC dla osób zamieszkałych na polu namiotowym są bezpłatne.
4. Cisza nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 7.00. W tym czasie zabrania się śpiewu, gry na gitarach, krzyku, głośnej muzyki. Uprasza się o szanowanie ciszy.
5. Z urządzeń elektronicznych należy korzystać przy ściszonych głośnikach. Tak, by nie zakłócać ciszy innym gościom.

6. Przebywanie na polu namiotowym OSADA Pod Brzozą musi odbywać się zgodnie z poszanowaniem innych gości, jak i sąsiadów z okolicznych działek. Osoby zachowujące się głośno, niegrzecznie, agresywnie, nieprzyjemnie, nadużywające przekleństw, pijane lub pod wpływem narkotyków mogą zostać wyproszone bez podania konkretnej przyczyny.
7. Towarzyszące psy należy trzymać na smyczy, chyba, że zostanie to uzgodnione z obsługą Osady Pod Brzozą, nieczystości po zwierzętach należy sprzątać osobiście.
8. Zwierzęta mogą przebywać na polu namiotowym tylko z ważną kartą szczepień.
9. Mycie naczyń tylko w miejscach do tego wyznaczonych, obowiązuje zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach.
10. Zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie OSADY zobowiązani są zachować szczególną ostrożność.
11. Pojazdem (rowerem, motocyklem, samochodem) należy poruszać się tak, aby nie zagrażać bezpieczeństwa innych i tylko w celu rozładunku samochodu- miejsca parkingowe wyznaczone są przy wjeździe na teren OSADY. Motocykl/ rower, może pozostać przy namiocie pod warunkiem, że jego ustawienie jest stabilne i nie grozi przewróceniem.
12. Osoby odwiedzające, nie zamieszkałe na polu namiotowo- kempingowym, winny zgłosić ten fakt w recepcji. Jeśli przyjechały samochodem- muszą zastosować się do cennika parkingowego OSADY. Opłatę za 2 godziny należy uiścić „z góry”.
13. Odpadki i śmieci wyrzucać tylko do odpowiednich pojemników, przestrzegając przy tym segregacji odpadów według ogólnie przyjętych zasad.
14. Turysta ponosi pełną odpowiedzialność materialną za mienie OSADY. W wypadku zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia płaci odszkodowanie wg cen aktualnie obowiązujących.
15. Turysta przestrzega przepisów przeciwpożarowych i sanitarno- epidemiologicznych.
16. Ogniska można rozpalać tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uzyskaniu zgody Właściciela OSADY.
17. Za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną OSADA Pod Brzozą nie ponosi odpowiedzialności.
18. O zamierzonej nieobecności przekraczającej 1 dobę należy powiadomić osobę w recepcji OSADY Pod Brzozą.

19. Zarząd OSADY, ani żadna zatrudniona w niej osoba nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy, których Turysta mógłby nabyć sobie w OSADZIE drogą potknięcia, poślizgnięcia się, przewrócenia się i innych wypadków, łącznie z wypadkami dotyczącymi dzieci. Rodzice w pełni odpowiadają za bezpieczną zabawę dzieci na terenie całej OSADY włącznie z placem zabaw, z którego mogą korzystać na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna.
20. Osoby uporczywie naruszające regulamin jak również osoby nietrzeźwe Właściciel ma prawo usunąć z OSADY Pod Brzozą, bez zwrotu pieniędzy za opłacony dalej pobyt.

Obowiązki wyjeżdżającego Turysty: 

* pozostawić miejsce biwakowania w czystości.

Pobyt na terenie OSADY Pod Brzozą jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu.